Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Obchodná verejná súťaž -3

 29.06.2020

Príloha č. 1

NÁVRH NÁJOMNEJ ZMLUVY č.  ...........

Čl. I

Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Obec Streda nad Bodrogom

So sídlom:                             Hlavná 391/174, Streda nad Bodrogom

IČO:                                         00331970

DIČ:                                         2020730580

Bankové spojenie:               VÚB a.s.

Číslo účtu IBAN:                    SK23 0200 0000 0000 0082 7622

Doručovacia adresa:            Hlavná 391/174, Streda nad Bodrogom

v mene ktorej koná:               Zoltán Mento, starosta obce

a

Nájomca:

So sídlom:                              

IČO:                                      

Doručovacia adresa:           

zapísaná v

v mene ktorej koná:           

uzavreli na základe verejnej obchodnej súťaže a podľa I. a II. časti zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka túto

n á j o m n ú   z m l u v u

Článok II
Predmet zmluvy

 1. Predmetom nájomnej zmluvy sú poľnohospodárske pozemky ...................................................................  v celkovej výmere  ............ m² vo vlastníctve Obec Streda nad Bodrogom, v kat. územie Streda nad Bodrogom.

Článok III
Účel nájmu

 1. Účelom nájmu je poľnohospodárske využitie prenajímaných pozemkov.
 2. Dohodnutý účel nájmu môže nájomca meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

Článok IV
Nájomné a spôsob jeho platenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške ........,- EUR za 1 ha/ rok za celý predmet nájmu, slovom stopäťdesiatjeden eur za jeden hektár/jeden rok. Spolu ročné nájomné za všetky nehnuteľností činí ................ EUR (slovom ................ EUR).
 2. Dohodnuté nájomné je splatné ročne dopredu a to vždy do 10. novembra  toho – ktorého roka na účet prenajímateľa uvedený  v článku I. tejto zmluvy. Prvé nájomné je splatné do 10.novembra 2020.
 3. V prípade, že miera inflácie v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok prekročí mieru 2%, prenajímateľ ma možnosť zvýšiť dohodnuté ročné nájomné o mieru inflácie v Národnom hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Takto zvýšené nájomné je povinný nájomca platiť prenajímateľovi podľa ods. 2 tohto článku zmluvy.  
 4. Výšku nájomného je možné upraviť aj na základe zverejnenia obvyklej výšky nájomného okresným úradom za predchádzajúci rok.

Článok V
Podmienky nájmu

 1. Nájomca je povinný predmet nájmu využívať riadnym spôsobom na poľnohospodárske účely, a to primerane druhu pozemku a v súlade s osobitnými predpismi, zachovať jeho úrodnosť a udržiavať ho v riadnom užívateľskom stave. Obvyklé náklady spojené s týmto užívaním znáša nájomca.
 2. Nájomca je povinný využívať všetky právne prostriedky na ochranu pozemku a dbať, aby nedošlo k poškodeniu predmetu nájmu, zmenšeniu alebo strate produkčnej schopnosti, alebo jeho mimoprodukčných funkcií z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
 3. Nájomca je pri využívaní predmetu nájmu povinný dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu prírody a krajiny a životného prostredia.
 4. Nájomca je povinný prenajímateľovi umožniť kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy a na požiadanie prenajímateľa umožniť mu vstup na predmet nájmu.
 5. Nájomca môže zmeniť druh predmetu nájmu v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú zmeny druhu pozemku alebo vykonať inú zmenu predmetu nájmu len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, vydaným na základe písomnej žiadosti nájomcu.
 6. Nájomca môže predmet nájmu dať do podnájmu alebo výpožičky tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, vydaným na základe písomnej žiadosti nájomcu.
 7. Nájomca je povinný dodržiavať podmienky, ktoré mu prenajímateľ v písomne udelenom súhlase (ods.6) stanoví, aj keď na základe tohto súhlasu nedôjde ku zmene ustanovení tejto zmluvy dodatkom.
 8. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi každú zmenu, ku ktorej došlo po uzatvorení nájomnej zmluvy a ktorá sa týka identifikácie nájomcu.
 9. Nájomca ja povinný nedopustiť na predmete nájmu vznik skládky odpadu a ak napriek tomu tam skládka vznikne, je povinný ju odstrániť na vlastné náklady.
 1. Ak Nájomca poruší povinnosť z nájomného vzťahu založeného touto zmluvou, ktorú povinnosť mu ukladá táto zmluva alebo všeobecne záväzný právny predpis, a príslušnú povinnosť za neho splní Prenajímateľ, má voči Nájomcovi právo na náhradu nákladov preukázateľne vynaložených na daný účel.
 2. Ak je v dôsledku porušenia povinnosti z nájomného vzťahu založeného touto zmluvou, ktorú povinnosť Nájomcovi ukladá táto zmluva alebo všeobecne záväzný právny predpis, Prenajímateľovi právoplatne uložená pokuta alebo povinnosť na odstránenie závadného stavu alebo iná obdobná povinnosť, má voči Nájomcovi právo na náhradu zaplatenej pokuty, resp. právo na náhradu nákladov preukázateľne vynaložených pri plnení povinností vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci.
 3. Nájomca berie na vedomie obmedzenie k prenajatej nehnuteľnosti vyznačené na LV 1109 v zmysle §12 ods.1,ods.4,Zákona NR SR č.180/1995 Z. z., a tiež skutočnosť, že v prípade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia v neprospech prenajímateľa, všetky vlastnícke  práva na prenajaté nehnuteľnosti prechádzajú na vlastníka zapísaného v príslušnom registri.

 1. Nájomca je povinný vytýčiť hranice prenajatého pozemku na vlastné náklady.

 1. Nájomca vyhlasuje,  že mu je stav prenajímaných nehnuteľností známy.

 1. Predmetom tejto zmluvy nie je právo výkonu poľovníctva k prenajímaným nehnuteľnostiam. Toto práv zostáva zachované prenajímateľovi.

Článok VI
Trvanie a  zánik nájmu

 1. Nájomný vzťah vzniká dňom 01.11.2020, na účinnosť tejto zmluvy je potrebné jej zverejnenie na internetovej stránke Prenajímateľa.
 2. Nájomný vzťah je dojednaný na dobu určitú – 5, slovom päť rokov odo dňa jeho začatia podľa predošlého odseku.
 3. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy:
  1. ak Nájomca, hoci písomne upomenutý Prenajímateľom, nezaplatí splatné nájomné ani do 30 dní od dňa doručenia písomnej výzvy; alebo
  2. ak Nájomca podstatne poruší inú povinnosť z nájomného vzťahu založeného touto zmluvou, vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzného predpisu, a nevykoná nápravu ani v primeranej, najmenej tridsaťdňovej lehote po doručení písomnej výzvy Prenajímateľa; alebo
  3. z ďalších dôvodov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Nájomca je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy:
  1. ak Prenajímateľ podstatne poruší povinnosť z nájomného vzťahu založeného touto zmluvou, vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzného predpisu, a nevykoná nápravu ani v primeranej, najmenej tridsaťdňovej lehote po doručení písomnej výzvy Nájomcu; alebo
  2. z ďalších dôvodov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy musí byť písomné, musí uvádzať dôvod, ktorý zmluvnú stranu oprávňuje na odstúpenie od zmluvy, a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
 6. Odstúpením od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu sa táto zmluva nezrušuje od začiatku (ex tunc), ale ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc).
 7. Nájomný vzťah je možné ukončiť dohodou podľa požiadavky prenajímateľa, v prípade realizácie investičného zámeru na prenajatom pozemku alebo podľa požiadaviek nájomcu.

Článok VII
Doručovanie písomností

 1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú podľa Článku I. tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strany.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností sa primerane použijú ustanovenia § 105 až 116 Civilného sporového poriadku.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva, právny vzťah ňou založený, ako aj súvisiace právne vzťahy (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú ustanoveniami zákona č. 504/2003 Z.z. a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Písomné vyhotovenie tejto zmluvy zahŕňa všetky podmienky, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne alebo písomné dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú otázok riešených v tejto zmluve.
 3. Ak táto zmluva neurčuje inak, je možné ju zmeniť a zrušiť iba dohodou oboch zmluvných strán v písomnej forme.
 4. Nájomca súhlasí s poskytnutím informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ako aj so spracovaním osobných údajov.
 5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, jeden návrh pre nájomcu a tri pre prenajímateľa.
 6. Svojimi podpismi zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom dôkladne prečítali, a navzájom vyhlasujú, že je výrazom ich slobodnej a vážnej vôle. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že nekonajú v omyle, v núdzi ani za nápadne nevýhodne podmienok, majú plnú spôsobilosť na právne úkony a ich zmluvná voľnosť ani právo nakladať s Predmetom nájmu nie sú nijako obmedzené.

V Strede nad Bodrogom dňa .............2020                      V.........................................dňa................2020

            ........................................                                                   .........................................

       Za Prenajímateľa                                                                 Za Nájomcu

Obec Streda nad Bodrogom                                              

               Zoltán Mento, starosta obce