Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Profil verejného obstarávateľa

Obec Streda nad Bodrogom je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.    

                                                                                                                                                                                         

Identifikácia verejného obstarávateľa:

OBEC Streda nad Bodrogom

Hlavná 174/391

076 31 Streda nad Bodrogom                                                                                                                                               

IČO: 00331970

DIČ: 2020730580

Zastúpená: Zoltánom MENTOM, starostom obce 

Tel. kontakt: +4215663 73 422

E-mail: obecstredanb@stonline.sk

Web: www.stredanadbodrogom.sk