Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“ - OZNÁMIENIE

 05.11.2021

O B E C  Streda nad Bodrogom

Hlavná 174/391,Streda nad Bodrogom, 076 31

                                        O z n á m e n i e

                                         

          Obec Streda nad Bodrogom, zastúpená starostom obce Zoltánom Mentom oznamuje občanom obce a celej verejnosti,

                                      že dňa 03.11.2021

bolo zaslané Okresným úradom Košice odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice správa o hodnotení strategického dokumentu

„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“  na vyjadrenie ako dotknutej obci.

Vyššie uvedený dokument je zverejnený na  webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

kde verejnosť môže do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

    Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

 Toto oznámenie na webovej stránke obce je zverejnené od 05.11.2021 do 26.11.2021.

Streda nad Bodrogom, 05.11.2021       

                                Zoltán Mento     

                                                                                               starosta obce