Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kérelemfeldolgozási eljárás

 1. A kérelemből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy mely köteles személynek szól; a kérelmező utónevét, családi nevét, megnevezését vagy cégnevét, annak lakcímét vagy székhelyét; a kért információkat és azok elérhetővé tételének javasolt módját. Az az illetékes, akihez a kérelmet benyújtották, biztosítja, hogy a kérelem tartalmazzon minden kelléket.
 2. A községi hivatal vezeti a benyújtott kérelmek nyilvántartását, az azzal összefüggő nyilvántartást, ügyiratok nyilvántartását és elosztja az egyes iratok elintézést az illetékes alkalmazottakhoz.
 3. A nyilvántartásnak főként az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
  1. sorszám
  2. ügyiratszám
  3. a kérelem benyújtásának keltezését,
  4. kérelmező adatait, ha ismertek
  5. a kért információt és az információ megadásának javasolt módját,
  6. a kérelem elintézésének eredményét (az információ megadása, határozat meghozatala az információnyújtás megtagadásáról, megtagadás határozat nélkül vagy a kérvény továbbítása),
  7. jogorvoslati eszköz benyújtása (benyújtás időpontja és elintézés eredménye)
 4. A benyújtott kérelmeket a „Nyilvántartási naplóban” tartja nyilván és ügyiratszámmal látja el a községi hivatal.
 5. Az ügyiratokat az elintézés után a községi hivatal őrzi meg. Az ügyiratnak tartalmaznia kell minden az elintézésével kapcsolatos írásbeli dokumentumot, költségtérítés mértékének kalkulációját és annak befizetéséről kiállított igazolást, kivéve, ha az információnyújtás ingyenes. Az ügyiratban található minden írásbeli dokumentumot központi nyilvántartási számmal kell ellátni.
 6. Az iktatóba benyújtott minden egyes kérelem bekerül a központi nyilvántartásba és haladéktalanul továbbításra kerül a hivatal adott ügyben illetékes  alkalmazotthoz.
 7. Ha szóbeli kérelemről van szó, akkor azt haladéktalanul írásba foglalja a község alkalmazottja és biztosítja a központi nyilvántartásba való bekerülését.
 8. Az elektronikus postán benyújtott kérelmek esetében az írásban benyújtott kérelemre vonatkozóak szerint kell eljárni.
 9. A telefonon benyújtott és elintézet (ha lehetséges) információnyújtási kérelmek esetében nem kerül sor a bejegyzésre. Ha a kérelmet nem lehet azonnal telefonon elintézni, akkor úgy kell eljárni, mint a szóbeli kérelmek esetében.
 10. Ha a kérelem nem tartalmazza a meghatározott kellékeket, akkor az illetékes haladéktalanul felhívja a kérelmezőt, hogy a megadott határidőn belül, amely nem lehet kevesebb, mint 7 nap, pótolja a hiányos kérelmet. Felvilágosítja a kérelmezőt arról is, hogyan kell a hiánypótlást megtenni.
 11. Ha a kérelmező a felhívás ellenére nem teljesíti a hiánypótlást és így az információnyújtás nem lehetséges, akkor az illetékes a kérelmet ad acta teszi.
 12. Az információnyújtási kérelmet az illetékes haladéktalanul, legkésőbb azonban a kérelem benyújtását vagy hiányok pótlását követő 8 napon belül elintézi.
 13. Különösen indokolt esetben az illetékes a kérelem elintézésének határidejét 8 nappal meghosszabbíthatja. Különös indoknak számít:
 • ha a kért információk kikeresése és összegyűjtése más helyen történik,
 • ha több különálló vagy eltérő jellegű információ hozzáférhetőségét kérik egyszerre ugyanabban a kérelemben,
 •  ha bizonyítható technikai akadályai vannak a hozzáférésre váró információk kikeresésében és elérhetővé tételében, melyekről feltételezhető, hogy a meghosszabbított határidőben kiküszöbölhetők.
 1. A határidő meghosszabbításáról az illetékes haladéktalanul, legkésőbb azonban a határidő lejártáig értesíti a kérelmezőt.
 2. Ha az illetékes a kérelemnek akár csak egy részkérdésben nem tesz eleget, a meghatározott törvényi határidőn belül köteles erről írásos határozatot kiadni. Határozatot abban az esetben nem ad ki, ha a kérelmet ad acta tette.
 3. Ha az illetékes, amelyhez a kérelmet benyújtották nem rendelkezik a kért információkkal, akkor a kérelem beérkezését követő 5 napon belül továbbítja az illetékes köteles személynek, ha számára ismert. A kérelem továbbításáról a kérelmezőt értesíti.
 4. Abban az esetben, ha a köteles személy nem ismert, akkor az illetékes, amelyhez a kérelmet benyújtották, a kérelem beérkezését követő 8 napon belül a kérelmet elutasító határozatot ad ki.
 5. Ha az illetékes a kért információt a meghatározott módon és terjedelemben, a megadott határidőn belül kiadja, a határozatot írásban rögzíti az ügyiratban. Az ilyen határozat ellen nem lehet fellebbezést benyújtani.