•  
  •  
  • EN

Dobrovoľný hasičský zbor Streda nad Bodrogom

Dobrovoľný Hasičský Zbor Obce – Streda nad Bodrogom

Hlavná 692/164

076 31 Streda nad Bodrogom

Tel.: +421 56/68 83 494

Mobil: +421911 551 040


POLACHOVÝ PORIADOK OKRESU TREBIŠOV

https://www.stredanadbodrogom.sk/files/2020-06-18-110845-Poplachov___pl__n_okresu_TV.pdf

                                                             


DHZO plní úlohy hasičskej jednotky obce ,nemá právnu subjektivitu ,zriadenie je povinné v zmysle vyššie spomenutého zákona s určitými odchýlkami. Základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky je družstvo, ktoré tvorí veliteľ a ďalšie tri až osem osôb. Veliteľa a ďalších členov hasičskej jednotky obce určuje starosta obce na základe menovacieho dekrétu.

DHZO Streda nad Bodrogom pozostáva z členov DHZO a DHZ spolu v počte 26.

Z tohto vyplýva že HJ DHZO sa riadi v zmysle vyhlášky 611/2006 ( o hasičských jednotkách) a HJ DHZ sa riadi v zmysle stanov DPO SR.

DHZO Streda nad Bodrogom v zmysle vyhlášky 611/2006 v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, na základe analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov a minimálneho materiálno technického vybavenia bol zriadený do kategórie typu „B“. 

   DHZO a DHZ Streda nad Bodrogom pozostáva z členov, ktorý sú bývalými zamestnanci Závodu protipožiarnej ochrany železníc, ako aj iných odborne spôsobilých osôb, ktorí spĺňajú podmienky na výkon funkcií. 

Každá obec je povinná zriadiť DHZO ,ak počet jej obyvateľov je vyšší ako 500.

Taktiež bola vytvorená stránka na facebooku názvom :  „Hasiči Streda nad Bodrogom“,  kde sú zverejňované všetky fotografie zo zásahov a cvičení, ktoré je možné publikovať širokej verejnosti.

 DHZO Streda nad Bodrogom v roku 2015 vykonal 34 ostrých výjazdov. Prevažne sa jednalo o požiare, dopravné nehody a iné technické zásahy. Taktiež boli vykonané 3 súčinnostné taktické cvičenia v spolupráci DHZO Zemplínska Teplica, HaZZ Trebišov a Košice, OZ. Mrak rescue. Súčinnostné cvičenia boli zamerané na likvidáciu požiarov budov a následnú evakuáciu osôb a to vyvedením a vynesením za pomoci nosidiel a automobilovej plošiny. Dopravné nehody boli zamerané na zakliesnené osoby, poskytovanie predlekárskej pomoci  a pod.

Pozoruhodná je spolupráca s HaZZ ktorá bola len v 13 prípadoch. To svedči aj o sebestačnosti, odbornosti a pripravenosti členov jednotky DHZO Streda nad Bodrogom napriek tomu, že HJ DHZO nedisponuje s hasičskou technikou.

Najväčším prínosom však je, že až 21 prípadoch ostala zachovaná akcie schopnosť HJ HaZZ  na  HS Kráľovskom Chlmci a v Trebišove.

Menný zoznam členov DHZ Streda nad Bodrogom

P.č.

Titul

Meno

Priezvisko

1

Ing.

Vladimír

Róth ml.

Predseda

2

Ing.

Vladimír

Róth st.

3

Michal

Ruščančin

4

Róbert

Parajos

5

Ing.

Oto

Kišš ml.

6

Róbert

Fehér

7

Gabriel

Móricz ml.

8

Dávid

Išky

9

Attila

Lázar

11

Tomáš

Szekely

12

Ladislav

Zajtko

13

Ing.

Patrik

Róth

14

Gabriel

Móricz st.

15

Juraj

Pásztor

16

Tibor

Krajník

17

Monika

Kiššová

18

Veronika

Pásztorová

19

Bc.

Beáta

Vilagiová

20

Bc.

Alexandra

Ruščančinová

21

Adrián

Novák

22

Ing.

Jozef

Kálmán ml.

23

Jozef

Kálmán st.

24

Ján

Varga

25

Oto

Kišš st.

26

Jozef

Puškáš


SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE HASIČSKÉHO VOZIDLA  DHZ - Streda nad Bodrogom

Dňa 28.mája 2016   slávnostne odovzdali Hasičské auto do užívania Dobrovoľnému Hasičskému Zboru Streda nad Bodrogom. Slávnostné odovzdávanie otvoril svojím príhovorom pán starosta Zoltán Mento, po ktorom sa prihovoril aj riaditeľ Hasičského zboru SR -Generál JUDr. Alex Nejedlý ,ktorý odovzdal auto veliteľovi DHZ Streda nad Bodrogom pánovi Vladimírovi Róthovi. Na slávnosti sa zúčastnili aj čestní hostia: Plukovník- Ing Jozef Fedorčák riaditeľ Regionálneho HZ, Ing. Robert Puci člen Národnej rady, Mgr. Rastislav Petrovič – predseda Krajského úradu, pán Vladimír Róth starší ,ktorý je podpredsedom Krajského Hasičského výboru  a v neposlednom rade pán Ing. Miroslav Bajusz – Podplukovník Riaditeľstva Krajského Hasičského výboru v Trebišove. Veliteľ DHZ,  Vladimír Róth sa v mene celej posádky poďakoval a s veľkou úctou prebral kľúče od Hasičského auta, ktoré následne pokrstili šampanským, aby čo najlepšie slúžilo dlhé roky.  


DEŇ INTEGROVANÝCH ZLOŽIEK - 5.jún 2015

Dňa 5.júna 2015 sa v našej obci konal deň integrovaných zložiek pre žiakov základných škôl, materskej škôlky a pre obyvateľov obce.

Integrovaný deň - ukážkové cvičenie imitovaná dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel s následným požiarom. Zasahovali DHZ Streda nad Bodrogom, DHZ Zemplínska Teplica, Záchranná zdravotná služba Košice, Policajný zbor Streda nad  Bodrogom. Diváci  si užili v priamom prenose zákrok zložiek v situácii pomoci, so vzrušením pozorovali prácu policajtov a ich vycvičených psov, pomoc záchranárov a hasičov, ktorí bezpečne a rýchlo zahasili oheň. Po zabezpečení cvičného terénu si všetci záujemcovia mohli obzrieť bližšie vozidlo záchranárov a mohli pozorovať ako záchranári  ošetrovali na mieste zranených. Cvičenie sa vydarilo so štipkou napätia ale nakoniec všetko dobre dopadlo.