Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

RESTART Streda nad Bodrogom

Občianske združenie RESTART bolo založené dňa 3.4.2014

Zakladatelia:   

 • Zoltán Mento
 • Denisa Verešová
 • František Juhász

Členovia:         

 • Viktor Bajusz
 • Xénia Durbáková
 • Erik Durbák
 • Katarína Juhászová
 • Zsuzsanna Tóthová
 • Richard Budjač
 • Erika Mentová
 • Monika Mentová
 • Angelika Iskiová
 • Viktória Mátéová
 • Beáta Világiová

Hlavné činnosti občianskeho združenia:

      a)         Aktivity v obtasti kultúry:

-     organizácia spoIočenských a kultúrnych podujatí,

-     podpora kultúry národnostných menšín,

-     ochrana kultúrneho dedičstva regiónu, udržiavanie tradícií,

-     rozvoj cezhraničnej spolupráce s organizáciami podobného zamerania

b)          Aktivity v oblasti športu:

-     organizácia športových podujatí, sút'aží,

-     podpora športových aktivít detí a mládeže a budovanie ich kladného vzťahu k športovým a pohybovým aktivitám,

c)           Aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia:

          -    zvyšovanie povedomia verejnosti o jedinečnosti prírodného bohatstva regiónu Medzibodrožia,

-     realizácia náučných táborov a iných aktivít smerujúcich k spoznávaniu regiónu,

-     ochrana životného prostredia,

-     tvorba a vydávanie publikácii s tematikou ochrany životného prostredia,

-     podpora budovania turistických chodníkov a cyklotrás,

-     ochrana a obnova zelene,

-     obnova verejných priestranstiev,

         d)               Aktivity v oblasti voľnočasových aktivít:

-      vytváranie podmienok pre efektívne trávenie voľného času detí, mládeže aj dospelých, vrátane rodín s deťmi

-      organizácia spoločneských podujatí (plesy, posedenia, tábory…)

-      podpora medzigeneračnej solidarity – vytváranie podmienok pre stretávanie sa mladej a starej generácie

-      prevencia spoločensky nežiaducich foriem správania (vandalizmus, drogy, násilie…)

-      podpora dobrovoľníctva

-      podpora rodovej rovnosti

Zrealizované akcie v roku 2014:         

 • Poker cup
 • Deň spoločenských hier
 • Kugli cup
 • Letné upratovanie
 • Retro zábava
 • Vianočné trhy