•  
 •  
 • EN

Starosta obce

Zoltán MENTO  

Tel. kontakt: +421 56/ 63 73 422

E-mail: starosta.snb@centrum.sk

zvolený do funkcie vo voľbách 29. októbra 2022

na obdobie 2022 - 2026Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Starosta:

 • zvoláva a a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo šštatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Sľub

Starosta skladá sľub, ktorý znie:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskje republiky"

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca
 • zamestnanca oce, v ktorej bol zvolený
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
 • predsedu samosprávneho kraja
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
 • podľa osobitného zákona

Mandát starostu zaniká:

 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
 • uplynutím funkčného obdobia
 • vzdaním sa mandátu
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin
 • povzbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne výkony
 • vxhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o dovolaní starostu
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
 • smrťou
 • zrušením obce.

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.