Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Materská škola - Óvoda

"Materská škola má dať dieťaťu taký základ,

aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania."

 

1. Základné identifikačné údaje o škole 

       Názov školy:                    Materská škola - Óvoda

      Adresa školy:                   Záhradná 10, 076 31 Streda nad Bodrogom

      Telefónne číslo:               +412 56/6373996

      E mail:                             mso.snb@zoznam.sk

      Údaje o zriaďovateľovi:  Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom

     

  Rada školy

       Volebné obdobie  2016-2020

       Členovia :

       Eva  Vassová                                 - zástupca pedagogických zamestnancov –PREDSEDA

       Silvia  Tóthová                               - zástupca pedagogických zamestnancov

       Priska  Fetyková                            - zástupca nepedagogických zamestnancov

       Mgr. Katarína  Gecse                    - zákonný zástupca

       Anita  Kudláčová                            - zákonný zástupca

       Emil  Lejko                                      - delegovaný člen za obecné zastupiteľstvo

  Mgr. Zuzana  Szalontaiová            - delegovaná členka za zriaďovateľa

 

2. Personálne zabezpečenie materskej školy

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Každá učiteľka je kvalifikovaná.

 

Riaditeľka:  Bc. Erika  Mentová

 

Učiteľky:     Eva  Vassová

                    Eleonóra  Bányácskyová

                    Beáta  Baloghová

                    Silvia  Tóthová

 

Vedúca školskej jedálne:  Renáta  Belászová

 

Kuchárky:   Renáta  Belászová

                   Ružena  Timková

 

Upratovačky:    Priska  Fetyková

                         Matilda  Čaniová

 

  3. Charakteristika materskej školy

Zriaďovateľ MŠ: Podľa zákona č. 419/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej samosprávy na obce a vyššie územné celky, je zriaďovateľom materskej školy  obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu pod názvom „Zvedavá korytnačka“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu.

 

Obsah vzdelávania  v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

 • Jazyk a komunikácia
 • Matematika a práca s informáciami
 • Človek a príroda
 • Človek a spoločnosť
 • Človek a svet práce
 • Umenie a kultúra
 • Zdravie a pohyb

 

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje  prostredníctvom  nasledovných  foriem  denných  činností:

 • Hry a činnosti podľa výberu detí
 • Zdravotné cvičenie
 • Vzdelávacia aktivita
 • Pobyt vonku
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

 

V   školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

Materská škola je trojtriedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove.

Prevádzka MŠ je denne  od 7.00 do 16.30 hodiny.

Celodennú výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú v každej triede striedavo dve učiteľky v dvojzmennej prevádzke.

 

4. Zameranie MŠ:

Naším cieľom :

-   prostredníctvom aktivít podporovať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom

-   budovať pozitívne postoje k pohybu, športovým aktivitám a k svojmu zdraviu

-   zvýšenú pozornosť venovať jazykovej výchove a osvojenie si štátneho jazyka

 -   rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu s dôrazom na jedinečnosť osobnosti

 -   posilniť u detí enviromentálne  cítenie a záujem o ekológiu

 

5. Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená

„Zdravý úsmev“  - cieľom je starostlivosť o chrup a jeho prevencia

„ Evička nám ochorela“   a   „ Kvapôčka“  - cieľom je formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore       svojho zdravia a zdravia iných, zvýšiť úroveň poznatkov a praktické zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci

„Mliečny program “  - cieľom je zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov u detí predškolského veku, zmeniť stravovacie návyky u detí, ako aj podporiť zdravú výživu

„Školské ovocie“  - cieľom je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského veku

 

6. Krúžková činnosť

Tanečný krúžok  sa  uskutoční  1x  v týždni

Lektorka:   Ivana  Pelcerová

Výtvarný krúžok  „Púpava“  sa uskutoční  1x  v  týždni s lektorkami :   Zsuzsanna  Tóth  a  Alexandra Tokárčikovác