Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

História

Vývoj obce

Streda nad Bodrogom je obec na Slovensku, predstavuje najväčšiu obec Horného Medzibodrožia. Táto obec vznikla južne od cestného mosta preklenujúceho rieku Bodrog v mieste, kde sa stretajú nížina s vysočinami.Zo západnej strany ju lemujú mŕtve ramená rieky, z východu ju ohraničujú kopce Tarbucky. Osídlenie obce nastalo v praveku. Prvá písomná zmienka o obci  sa objavila  v roku 1270 ako Zeredahel, z roku 1329 ako Keth Zeredahel, z roku 1358 ako Eghazos Zeredahel, Wassarus Zerdahel, z roku 1927 ako Streda nad Bodrogom, maďarsky Bodrogszerdahely. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1273. Medzi jej najvýznamnejších statkárov patrili počas storočí rodiny Szerdahelyiovcov, Bocskayovcov a Vécseyovcov. V roku 1355 sa spomína vyvinutá obec s dvoma sídliskami. Kostolná Streda a Trhová Streda.V obci je kostol z 13.storočia. Na mieste malého stredovekého hradu, ktorý zbúrali v roku 1670 bol postavený okolo roku 1 700 kaštieľ. V roku 1358 patrila Szerdahelyiovcom, v roku 1438 aj Soósovcom zo Solivaru, v 16. storočí Serédyovcom. Tunajší hrad zbúrali cisárske vojská v roku 1670. Jeho posledným majiteľom boli Boczkayiovci. V roku 1557 obec mala 8,5 porty, v roku 1715 mala 7 obývaných a 40 opustených domácnosti. Často striedala zemepánov. V roku 1787 mala 77 domov a 58 obyvateľov, v roku 1828 mala 136 domov a 1007 obyvateľov. V 19.-20. storočí vlastnili tunajšie majetky rodiny Josikovcov, Oroszovcov, Vécseyovcov.V období Vécseyovcov pôsobil v Strede nad Bodrogom ako  osobný poradca Pavla Vécseyho známy Kossuth Lajos ktorý sa neskôr na odporúčanie barónky dostal do Bratislavy do parlamentu odkiaľ posielal aktuálne správy o politickom dianí. Tieto listy ktoré odosielal sa pravidelne čítavali aj pre obyvateľov obce.

V živote obce predstavovala dôležitú zmenu skutočnosť, že významnú časť statkov Štefana Bocskaya, obvineného z velezrady získala rodina Vécseyovcov, verná cisárovi, ktorá od roku 1647 dlhé roky zohrávala dôležitú úlohu v Strede nad Bodrogom. Kaštieľ, ktorý neskôr zrekonštruovali, sa stal ich majetkom iba v 17. storočí. Rodina Vécseyovcov tento kaštieľ, ktorý bol počas kuruckých vojen do značnej miery poškodený, pretvorila na pekný kaštieľ, navyše v čase vlády Leopoldova I. obec získala aj hrdelné právo. Jedno z pokolení rodiny Vécseyovcov sa tu natrvalo usadilo a bývalo tu až do roku 1945.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, ovocinárstvom, výrobou pletiva z rákosia. Rozvoj malého agrárneho mesta Streda nad Bodroogom sa však počas Rákócziho povstania zastavil. Okrem neustálych bojov a pustošenia zasahovalo Stredančanov aj množstvo živelných pohrôm. Záplavy zničili úrodu a materiálne statky, domy zhoreli, mor decimoval obyvateľstvo.

V roku 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. I. svetová vojna si vyžiadala z radov obyvateľstva 30 obetí. V tomto období zničila časť tunajších vinohradov fyloxéra, preto tu bolo založené družstvo. Po rušných vojnových časoch, keď bola maďarská menšina zbavená občianskych práv, sa začalo s obnovou vojnou poškodenej obce. Streda nad Bodrogom začala postupne meniť svoju tvár. Boli upravené a spevnené cesty, začali sa stavať nové rodinné domy.

Od roku-1954 bol v prevádzke závod Prefa- výroba stavebných hmôt. V roku-1963 bola odovzdaná nová 23 triedna ZŠ so slovenským aj maďarským vyučovacím jazykom, pre 60 detí pribudla v kaštieli materská škôlka a nová MŠ pre 35 detí. Bol postavený amfiteáter, klub mladých, zriadený bol dom dôchodcov, kino so širokouhlým plátnom, knižnica a osvetové zariadenia. Po roku 1975 sa pokračovalo s budovaním cestnej siete  chodníkov, bol postavený dom smútku a športový areál. 


Hospodárstvo

Obyvateľia obce pracovali väčšinou v poľnohospodárskej oblasti, ale zaoberali sa aj vinárstvom a remeselníctvom. Obec v roku: 1895 bola - po Kráľovskom Chlmci - druhou najdôležitejšou vinohradníckou obcou Medzibodrožia, s rozlohou viníc s  vyše ( 260 katastrálnych jutárov) t.j.- 148,5 ha. Štruktúra pôdy bola vhodná na rozvoj poľnohospodárstva  miestneho štátneho majetku.
Názov Streda nad Bodrogom dostala obec aj na základe skutočnosti, že cez severnú časť obce preteká rieka Bodrog ktorý vznikol sútokom riek Ondavy a Latorice pri Zemplíne.


Názov Streda nad Bodrogom dostala obec aj na základe skutočnosti, že cez severnú časť obce preteká rieka Bodrog ktorý vznikol sútokom riek Ondavy a Latorice pri Zemplíne.

Klín nad Bodrogom bol v rokoch 1961 až 1990 pričlenený k obci Streda nad Bodrogom.

Katron obec doložená v roku 1440. Zanikla koncom 15. storočia.

Zompod obec sa spomína v rokoch 1358 vo viacerých podobách (Ompod, Zompod a Umpod) a 1500 bola už len ako osada vo vlastníctve  Jána Tarcaia

Tajba obec sa spomína v rokoch 1263. V roku 1440 patrila Palóczyovcom. Zanikla v tureckých vojnách.

Národná prírodná rezervácia TAJBA ( územie európskeho významu) s unikátnym živočíchom jediným v Európe  Korytnačkou močiarnou, ktorej druh je na pokraji vyhynutia a je pozoruhodnosťou okolia Stredy nad Bodrogom. Jej najväčšia známa populácia na Slovensku žije v okolí jazera Tajba. 

1 2 3 >