Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

História

Osídlenie obce nastalo v praveku. Neolitické sídlisko bukovohorskej kultúry, eneolitickej Bodrogkeresztúrskej kultúry s kanelovanou keramikou, nagyrévskej kultúry zo staršej doby bronzovej, birituálne pohrebisko füzesabonyskej kultúry, sídlisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej, kuštanovickej kultúry z doby dácko-latenskej a zo staršej doby rímskej, nálezy z doby sťahovania národov, sídlisko z doby Veľkomoravskej a staromaďarský mohylník z 10. storočia. Obec má staré osídlenie. Spomína sa v rokoch 1270-1272, 1331 ako Zeredahel, z roku 1329 ako Keth Zeredahel, z roku 1358 ako Eghazos Zerdahel, Wassarus Zerdahel, z roku 1927 ako Streda nad Bodrogom, maďarsky Bodrogszerdahely. V roku 1355 sa spomína vyvinutá obec s dvoma sídliskami. Kostolná Streda a Trhová Streda.V obci je kostol z 13.storočia. Na mieste malého stredovekého hradu, ktorý zbúrali v roku 1670 bol postavený okolo roku 1 700 kaštieľ. V roku 1358 patrila Szerdahelyiovcom, v roku 1438 aj Soósovcom zo Solivaru, v 16. storočí Serédyovcom. Tunajší hrad zbúrali cisárske vojská v roku 1670. Jeho posledným majiteľom boli Boczkayiovci. V roku 1557 obec mala 8,5 porty, v roku 1715 mala 7 obývaných a 40 opustených domácnosti. Často striedala zemepánov. V roku 1787 mala 77 domov a 58 obyvateľov, v roku 1828 mala 136 domov a 1007 obyvateľov. V 19.-20. storočí vlastnili tunajšie majetky rodiny Josikovcov, Oroszovcov, Vécseyovcov.V období Vécseyovcov pôsobil v Strede nad Bodrogom ako  osobný poradca Pavla Vécseyho známy Kosuth Lajos ktorý sa neskôr na odporúčanie barónky dostal do Bratislavy do parlamentu odkiaľ posielal aktuálne správy o politickom dianí. Tieto listy ktoré odosielal sa pravidelne čítavali aj pre obyvateľov obce. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, ovocinárstvom, výrobou pletiva z rákosia. Za I. ČSR poľnohospodársko – vinohradnícka obec. V rokoch 1926 a 1938 bol  štrajk poľnohospodárskych robotníkov.V štruktúre pôdneho fondu prevládala poľnohospodárska pôda čo bolo dané priaznivými klimatickými podmienkami na poľnohospodársku výrobu hlavne preto že tu fungoval silný štátny majetok. V roku 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.I. svetová vojna si vyžiadala z radov obyvateľstva 30 obetí. V tomto období zničila časť tunajších vinohradov fyloxéra, preto tu bolo založené družstvo. Po rušných vojnových časoch, keď bola maďarská menšina zbavená občianskych práv, sa začalo s obnovou vojnou poškodenej obce. Streda nad Bodrogom začala postupne meniť svoju tvár. Boli upravené a spevnené cesty, začali sa stavať nové rodinné domy. Od roku-1954 bol v prevádzke závod Prefa- výroba stavebných hmôt. V roku-1963 bola odovzdaná nová 23 triedna ZŠ so slovenským aj maďarským vyučovacím jazykom, pre 60 detí pribudla v kaštieli materská škôlka a nová MŠ pre 35 detí. Bol postavený amfiteáter, klub mladých, zriadený bol dom dôchodcov, kino so širokouhlým plátnom, knižnica a osvetové zariadenia. Po roku 1975 sa pokračovalo s budovaním cestnej siete  chodníkov, bol postavený dom smútku a športový areál.  Názov Streda nad Bodrogom dostala obec aj na základe skutočnosti, že cez severnú časť obce preteká rieka Bodrog ktorý vznikol sútokom riek Ondavy a Latorice pri Zemplíne.

Klín nad Bodrogom bol v roku 1960 pričlenený k obci Streda nad Bodrogom.

Katron obec doložená v roku 1440. Zanikla koncom 15. storočia.

Zompod obec sa spomína v rokoch 1358 a 1500 ako osada.

Tajba obec sa spomína v rokoch 1263. V roku 1440 patrila Palóczyovcom. Zanikla v tureckých vojnách.