Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom

Názov a sídlo prijímateľa / miesto realizácie projektu :

Obec Streda nad Bodrogom

Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom

Obec Streda nad Bodrogom bola úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Projekt je realizovaný pod názvom:

Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom

Stručný popis projektu:

Predmetom predkladaného projektu s názvom "Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom " je vypracovanie strategického dokumentu obce, čo je zároveň v súlade so špecifickým cieľom OP KŽP ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území. Dokument  stratégia bude spracovaný s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja na obdobie minimálne 5 rokov. Obsahovo bude stratégia vychádzať z podmienok obce, t.j. bude zahŕňať posúdenie aktuálneho stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Vypracovaná nízkouhlíková stratégia bude zahŕňať nasledujúce sektory v rámci obce: budovy, verejné osvetlenie, doprava a energetický priemysel. Do dokumentu bude zahrnuté aj využitie komponentov Smart City. Keďže obec Streda nad Bodrogom nedisponuje systémom centralizovaného zásobovania teplom, súčasťou spracovanej nízkouhlíkovej stratégie nebude aktualizovaná koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Strategický dokument bude pripravený v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a teda nebude mať negatívnyvplyv na životné prostredie.

Číslo zmluvy:                                                                 KŽP-PO4-SC441-2018-39/Z147

Max. výška nenávratného finančného príspevku:     14 722,79 EUR.

Dátum začatia hlavných aktivít projektu:                                          9/2020

Dátum ukončenia hlavných aktivít projektu:                                     2/2022

Operačný program:                                                                          Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán:                                                                                 Slovenská inovačná a energetická agentúra

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

www.siea.sk

www.op-kzp.sk


Zoznam projektov: