Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Preberanie žiadostí o výpis a odpis z registra trestov

 15.08.2022

Odpis registra trestov sa vydá len:

 • oprávneným orgánom (§ 14 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) alebo
 • oprávnenej osobe (§ 15 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov).

 

O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi Generálnej prokuratúre SR.

 

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Generálna prokuratúra ho vydá na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená.

 

Odpis z registra trestov

Podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov § 15 orgány prokuratúry SR, matričné úrady a zastupiteľské orgány SR sú oprávnené prijímať žiadosti o odpis registra trestov od oprávnených osôb. Oprávnené osoby sú uchádzač o zamestnanie v súkromnej bezpečnostnej službe alebo technickej službe na ochranu majetku a osoba a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby alebo technickej služby na ochranu majetku a osoby. Na iný účel sa odpis fyzickým osobám nevydáva.

 

Odpis RT vydaný oprávnenej osobe slúži výlučne na účely zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

 

Kde si vybavím odpis registra trestov? 

Žiadosť o odpis registra trestov sa podáva písomne a je možné ju podať:

 • elektronicky, alebo
 • osobne.

 

Elektronicky je možné podať žiadosť cez elektronickú službu Podanie žiadosti o výpis a odpis registra trestov. Viac informácií k elektronickej službe nájdete na portáli Generálnej prokuratúry SR. (Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov)

Osobne je možné podať žiadosť o odpis registra trestov:

 • na generálnej prokuratúre (len na Registri trestov Generálnej prokuratúry SR, na pracovisku na ulici Kvetná 13, Bratislava)
 • na integrovaných obslužných miestach na pracoviskách Slovenskej pošty (IOMO) - (https://www.iomo.sk/pracoviska)

Poplatky

 • Za žiadosť o odpis registra trestov podanú elektronicky zaplatíte poplatok - 2 eurá, 
 • za žiadosť o odpis podanú osobne v podateľni registra trestov zaplatíte poplatok - 4 eurá,
 • za žiadosť o odpis podanú osobne na niektorom z pracovísk IOMO Slovenskej pošty zaplatíte poplatok - 3,90 eur. Sadzobník: https://www.iomo.sk/sadzobnik-uhrad 
 • Ak sa žiadosť o odpis podáva na zastupiteľskom úrade SR, konzulárny poplatok za vybavenie a doručenie závisí individuálne od štátu, v ktorom sa zastupiteľský úrad nachádza.

Spôsoby úhrady poplatkov

Poplatok môžete uhradiť prostredníctvom:

 • Potvrdenia pre evidenciu poplatku, ktoré je možné zakúpiť len na pracoviskách Slovenskej pošty. Potvrdenie môžete použiť v lehote 30 dní od jeho úhrady, alebo ho po uplynutí tejto lehoty môžete vrátiť na pošte, ktorá vám peniaze vráti prostredníctvom poštového poukazu. 
 • E-kolkom môžete tento poplatok uhradiť v podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na Kvetnej ulici č. 13 v Bratislave. E-kolok zakúpite a zaplatíte priamo tam, prostredníctvom kiosku.

V prípade, že žiadate o odpis registra trestov prostredníctvom elektronickej služby, platba sa uskutoční prostredníctvom bankového prevodu na účet Generálnej prokuratúry.


  Zoznam aktualít: