•  
 •  
 • EN

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ:

 • Viktor Tokár
 • Mgr. Peter Gornyitzki - zástupca starostu
 • Richard Budjač
 • Ing. Vladimír Róth
 • Zlatica Tóthová
 • Ján Belász
 • Alexander Kačik
 • Dionýz Balla
 • Ladislav Belász

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisie pri obecnom zastupiteľstve Predseda / Člen komisie
Komisia pre rozpočet, výstavbu a správu
obecného majetku

Predseda Dionýz Balla, Členovia Ing. Vladimír Róth, Ladislav Belász

Komisia pre školstvo Predseda Alexander Kačik, Člen  Ladislav Belász
Komisia pre sociálne veci a verejný poriadok Predseda Zlatica Tóthová, Člen Ján Belász, Viktor Tokár
Komisia pre šport, mládež a kultúru Predseda Richard Budjač, Člen Ján Belász


Rozdelenie obvodov pre jednotlivých poslancov

Meno a priezvisko poslanca

Názov ulice
Dionýz Balla Úzka, Jahodná, Vinohradnícka, Krátka, Lesná, Agátová
Ladislav Belász Krásna, Licionská, SNP, Záhradná 1-15, Školská
Richard Budjač Záhradná od č. 16 po koniec
Alexander Kačik Havná od č. 1 po firmu JBD s.r.o., Vápenka, Športová, Oslobodenia
Ing. Vladimír Róth Hlavná od firmy JBD s.r.o. po detské ihrisko, Skladná, Bodrožská
Mgr. Peter Gornyitzki Hlavná od detského ihriska po koniec obce, Mäsiarska, Okálová
Zlatica Tóthová Kamenecká
Ján Belász Poľná, Letná, Okružná, Mierová, Ružová
Viktor Tokár Spodná, Horná, 1.mája, Lipová


Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.