• AKTUALITY
  • OBEC
  • FIRMY A ORGANIZÁCIE
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad

Starosta obce: Zoltán MENTO
Telefón: 056/63 73 422


Adresa obecného úradu:
Obec Streda nad Bodrogom

Hlavná 174/391
076 31 Streda nad Bodrogom


Bankové spojenie:
VÚB Trebišov
č. účtu: 827 622 / 0200
účet na platenie miestnych daní a poplatkov: SLSP a.s. č. účtu 0553150332/0900.


Sekretariát: 056/63 73 422
Fax: 056/628 39 91

E-mail: obecstredanb@stonline.sk

IČO: 00331970

DIČ: 2020730580


Matričný úrad: 056/62 82 160

E-mail: obecstreda.matrika@centrum.sk


Spoločný stavebný úrad: 056/62 83 992

E-mail: obecstredasu@centrum.sk


Referát evidencie a výberu daní: 056/63 73 459

E-mail: obecstreda.daneFO@centrum.sk, obecstreda.danePO@centrum.sk


Ekonomické oddelenie: 056/63 73 116

Miestne kultúrne stredisko: 056/ 63 73 006

E-mail: obecstreda.mks@centrum.sk


Úradné hodiny:

Pondelok 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00 13:00 - 16:45
Streda 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 10:00

Organizačný poriadok
Obecného úradu v Strede nad Bodrogom


I. Úvodné ustanovenia

1. Organizačný poriadok obecného úradu upravuje organizáciu obecného úradu, jeho pôsobnosť a pôsobnosť jeho jednotlivých organizačných zložiek.
2. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
3. Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
4. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

II. Pôsobnosť obecného úradu.

Obecný úrad v Strede nad Bodrogom:
1. Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a je podateľňou a výpravňou písomností obce.
2. Zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií.
3. Spracováva zápisnice, závery a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií.
4. Vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vydávaných v správnom konaní.
5. Vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
6. Zabezpečuje správu obecného majetku a stará sa o jeho ochranu, údržbu, opravy a jeho zveľaďovanie.
7. Zabezpečuje prevádzkovanie a chod verejnoprospešných technických zariadení a zariadení technickej infraštruktúry.
8. Organizuje a zabezpečuje chod a prevádzku verejnoprospešných zariadení (miestne kultúrne stredisko, knižnica, internetová miestnosť, kino, pamätná izba a pod.).
9. Spolupracuje s komisiami obecného zastupiteľstva pri riešení sťažností a podnetov občanov.
10. Rozpracováva a plní úlohy obce vyplývajúce z predpisov a nariadení v oblasti obrany, civilnej ochrany obyvateľstva a požiarnej ochrany.
11. Vedie evidenciu obyvateľstva, evidenciu daní a poplatkov a inú evidenciu v pôsobnosti obce.
12. Poskytuje občanom konzultácie a rady.
13. Spolupracuje s občianskymi združeniami, spoločenskými organizáciami, cirkvami a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území obce za účelom rozvoja obce.
14. Zabezpečuje a plní iné úlohy v pôsobnosti obce vyplývajúce z právnych predpisov a nariadení orgánov štátnej správy.
15. Spolupracuje s obecnými úradmi združenými v Združení obcí Medzibodrožia.
16. Spolupracuje s obecnými úradmi partnerských obcí v Maďarskej republike.

III. Organizácia obecného úradu.

1. Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje obecné zastupiteľstvo.
2. Prácu obecného úradu organizuje prednosta obecného úradu podľa pokynov a nariadení starostu obce.
3. Organizácia Obecného úradu v Strede nad Bodrogom je nasledovná:
- prednosta obecného úradu
- sekretariát starostu, podateľňa a výpravňa písomností, evidencia obyvateľstva - spoločná úradovňa - stavebný úrad, matrika, poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu, osvedčovanie podpisov a listín referát evidencie a výberu daní za pozemky a nehnuteľnosti, sociálnych vecí a pokladňa referát ekonomických činností, účtovníctvo, evidencia majetku obce, personalistika a mzdy, školy miestne kultúrne stredisko, miestna knižnica, internetová miestnosť, kino referát služieb, správa obecného majetku, drobná údržba.

IV. - zrušené

V. Sekretariát starostu obce, podateľňa a výpravňa písomností a evidencia obyvateľstva.

Vedie prehľad schôdzok a stretnutí starostu obce, zabezpečuje administratívnu agendu starostu obce, zabezpečuje prihlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci, vedie evidenciu obyvateľstva obce, zabezpečuje spracovanie všetkých zmien v evidencii obyvateľstva, vedie archív obecného úradu v súčinnosti s ostatnými zložkami obecného úradu, zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokumentácie obecného úradu, zabezpečuje preberanie písomností obecného úradu, ich roztriedenie a evidenciu, zabezpečuje vzťah s poštovými úradmi, zaobstaráva poštové známky, poukážky, a iné poštové potreby a tlačoviny, zabezpečuje pre obecný úrad kancelárske potreby, zabezpečuje šetrenie majetkových a rodinných pomerov obyvateľov obce, spracováva správy o povesti občanov pre potreby orgánov štátnej správy, spracováva menné zoznamy občanov mužov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov a do 30. júna ich zasiela príslušnej územnej vojenskej správe, zastupuje na matrike, obsluhuje obecný rozhlas.

VI. Spoločná úradovňa - stavebný úrad.

Plní úlohy stavebného úradu v rozsahu zmocnenia stavebným zákonom, plní úlohy štátneho stavebného dohľadu v rozsahu zmocnenia zákonom, zabezpečuje spracovanie aktualizácie, zmien a doplnenia všetkých stupňov územnoplánovacej dokumentácie a činnosti spojené s jej schválením, sleduje jej dodržiavanie zabezpečuje všetky technické a administratívne činnosti spojené s vydávaním záväzných stanovísk obce k výstavbe a pripravuje rozhodnutia, stanoviska a oznámenia, spracováva vyjadrenia pre orgány štátnej správy, poskytuje žiadateľom územno-plánovacie informácie a na základe zmocnenia zastupuje obec na stavebných konaniach, vykonáva činnosť špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy a pozemných komunikácií, vykonáva ohodnotenia nehnuteľností k dedičským konaniam, plní úlohy zabezpečenia ochrany životného prostredia v oblasti územného plánovania, výstavby a dopravy, spolupracuje s orgánmi štátnej správy v oblasti územného plánovania, životného prostredia, dopravy a jej bezpečnosti, vydáva súhlas k podnikaniu a určeniu prevádzkovej doby, spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany životného prostredia, vypracováva štatistické hlásenia, správy a návrhy rozhodnutí, predkladá návrhy na vecné a finančné riešenia negatívnych javov a činností dopadajúcich na oblasť ochrany životného prostredia zabezpečuje agendu určovania a prideľovania súpisných a orientačných čísiel domov a budov na území obce, zabezpečuje úlohy a činnosti obce pri ochrane verejnej zelene, ochrane ovzdušia a ochrane vôd a pôdneho fondu, zabezpečuje povinnosti a úlohy obce v oblasti odpadového hospodárstva, kontroluje dodržiavanie rozhodnutí o náhradnej výsadbe stromov a v prípade neplnenia rozhodnutí v spolupráci s orgánmi štátnej správy zabezpečuje nápravu, zabezpečuje plnenie povinností a úloh obce v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva po organizačnej, administratívnej i legislatívnej stránke, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, zabezpečuje plnenie povinností a úloh obce v oblasti požiarnej ochrany po stránke organizačnej, administratívnej i legislatívnej, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku požiarnej ochrany.

VII. Matrika, poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu.

Zabezpečuje matričnú činnosť v súlade so zákonom 154/1994 Z.z., zabezpečuje osvedčovanie podpisov a listín, spracováva žiadosti o výpis a odpis z Registra trestov GP SR, spolupracuje s orgánmi štátnej správy, spracováva potrebné hlásenia, analýzy a štatistiky, vyhotovuje a vydáva platobné výmery na miestny poplatok za komunálne odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so VZN obce vyberá poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu, vedie pokladničné knihy pre miestny poplatok za komunálne odpady, vedie evidenciu platieb za odvoz a likvidáciu odpadu, pravidelne vyhodnocuje platenie stanovených poplatkov a v prípade neplatenia, omeškania, vykonáva úkony na ich zaplatenie (výzvy, exekúcia ), spracováva hlásenia o nakladaní s odpadmi a štatistické hlásenia, vyberá správne poplatky za úkony podľa zákona o správnych poplatkoch a vedie ich evidenciu.

VIII. Referát evidencie a výberu daní za pozemky a budovy, sociálnych vecí, pokladňa.

Vedie evidenciu pozemkov a stavieb (budov) na území obce, ich vlastníkov resp. užívateľov a nájomcov za účelom plnenia úloh obce ako správcu dane z nehnuteľností, zabezpečuje spracovanie všetkých podkladov a rozhodnutí na vyrubenie dane z nehnuteľností na území obce v súlade s daňovými zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obce, sleduje a pravidelne vyhodnocuje platenie vyrubených daní a v prípade neplatenia, omeškania, vykonáva opatrenia na zaplatenie daní ( výzvy, exekúcie a pod. ).
V rámci odvolacích konaní k daniam z nehnuteľností a miestnym poplatkom zabezpečuje dôkazy a spracováva podklady pre odvolacie konania na vyššom stupni resp. samosprávou rieši napadnuté rozhodnutia zabezpečuje spracovanie všetkých podkladov a rozhodnutí na výber miestnych poplatkov a zaplatenie správnych poplatkov v súlade so zákonmi o miestnych a správnych poplatkoch a všeobecne záväznými nariadeniami obce, v prípade neplnenia povinností poplatníkmi vykonáva úkony na zabezpečenie zaplatenia poplatkov (výzvy, zákaz činnosti, exekúcia a pod.).
Na základe čestného prehlásenia vydáva pre občanov obce potvrdenia k dôchodku, k príspevkom na bývanie a na iné sociálne účely, vedie agendu o záškolákoch, zabezpečuje nákupy z rodinných prídavkov, spracováva hlásenia o použití peňazí, zabezpečuje vyplnenie žiadostí na umiestnenie do domova dôchodcov, spracováva čestné prehlásenia pre sociálne oddelenie o vedľajších príjmoch občanov, vykonáva všetky pokladničné operácie obecného úradu, vedie potrebnú pokladničnú dokumentáciu, pravidelne vyúčtováva pokladňu, zabezpečuje ochranu peňazí a pokladničnej dokumentácie pred ukradnutím alebo zneužitím zúčtováva a prepláca resp. poskytuje zálohy na nákupy materiálu uvedeného vo Vnútornom predpise o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby - tovar a služby platené v hotovosti, zabezpečuje preplácanie zúčtovaných cestovných a iných náhrad, vedie evidenciu nájomných zmlúv a zabezpečuje realizáciu ich finančného plnenia, vedie evidenciu podnikateľských subjektov, fyzických i právnických osôb, so sídlom na území obce a ich podnikateľskú činnosť, podieľa sa na spracovaní všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti daní a poplatkov, ktorých správcom je obec, vedie evidenciu majiteľov psov v obci a vyberá poplatky za psa, vydáva ročné rybárske lístky - poľovnícke, vedie evidenciu včelárov v obci, spracováva potrebné hlásenia, analýzy a štatistiky.

IX. Referát ekonomických činností, účtovníctvo, evidencia majetku obce, personalistika a mzdy, školy.

Zabezpečuje v dostatočnom časovom predstihu spracovanie návrhu rozpočtu obce na príslušný rok a jeho predloženie na rokovanie obecného zastupiteľstva, sleduje plnenie schváleného rozpočtu obce, v určených časových intervaloch predkladá vyhodnotenia jeho plnenia, dáva podnety na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť efektívne hospodárenie s príjmami, navrhuje prípadné zmeny rozpočtu obce na príslušný rok a zabezpečuje podklady na ich prerokovanie obecným zastupiteľstvom, spracováva záverečný účet obce na príslušný rok a zabezpečuje podklady na jeho prerokovanie obecným zastupiteľstvom, zabezpečuje vedenie rozpočtu podľa predpísanej rozpočtovej skladby a vykonáva jeho pravidelné vyhodnocovanie spolu s rozpočtami základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, domova dôchodcov, materskej školy a školskej jedálne materskej školy, zabezpečuje bezchybné a dochvíľne vedenie účtovnej evidencie v súlade so zákonom o účtovníctve, zabezpečuje styk s peňažnými a poisťovacími inštitúciami a vykonáva všetky finančné úkony v bezhotovostnom styku, sleduje stav účtov obce a dáva podnety a návrhy na smerovanie a realizáciu platieb, sumarizuje podklady k fakturácii a bezodkladne vystavuje faktúry na príslušné právnické a fyzické osoby a na občanov, vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a organizačne zabezpečuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce a zabezpečuje plnenie prijatých opatrení z inventarizácie, spolupracuje s orgánmi štátnej správy, pozemkovými úradmi a fondmi, spracováva štatistické a iné hlásenia o nehnuteľnom majetku obce, pripravuje podklady na podanie daňového priznania obce, zabezpečuje podklady a informácie na vypracovanie auditu obce, v súlade so zákonom o účtovníctve kontroluje aktuálny stav pokladne, správnosť pokladničných operácií a pokladničné knihy, predkladá správy o zistených nedostatkoch a návrhy na ich odstránenie, spolupracuje s vyšším daňovým orgánom, zabezpečuje vydávanie, vykonávanie zmien a rušenie osvedčení samostatne hospodáriacich roľníkov, podáva informácie pre štatistický úrad, zabezpečuje vydávanie, vykonávanie zmien, rušenie a vedie evidenciu individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov, spolupracuje s organizáciami poskytujúcimi hazardné hry (Niké, Tutovka, Victoria Tip, Orfex), poskytuje vyjadrenia a stanoviska, vedie evidenciu, účtovanie a kontrolu priestupkov a pokút ukladaných Obvodným úradom v Trebišove, podľa zákona 515/2003 Z.z., účtuje a vyúčtováva združené prostriedky obcí, ktoré sú spojené v spoločnom stavebnom úrade, predkladá požadované informatívne správy, analýzy a vyhodnotenia, štatistiky, zabezpečuje všetky činnosti spojené s personálnou agendou zamestnancov obce, zabezpečuje mzdovú agendu, najmä výpočet miezd a odmien pre zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva a úkony s tým spojené (daňové odvody, odvody do poisťovní a fondov, štatistické hlásenia, poukazovanie peňazí na osobné účty a pod.), sleduje čerpanie náhradného voľna, eviduje absencie v práci a porušenia pracovnej disciplíny, realizuje vyplácanie miezd a odmien pre zamestnancov, ktorí pracujú pre obec na dohodu zabezpečuje stravné lístky pre zamestnancov obce a určených obyvateľov, zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, na základe oznámenia krajského školského úradu oznamuje rozpočet, jeho úpravu školám, zabezpečuje vyúčtovanie normatívne určených a nenormatívne určených finančných prostriedkov vedie korešpondenciu s krajským školským úradom, zabezpečuje presun finančných prostriedkov na školy zostavuje rozpočty pre materskú školu, školskú jedáleň pri základnej škole a školský klub.

X. Miestne kultúrne stredisko, miestna knižnica, internetová miestnosť.

Organizuje a zabezpečuje všetky kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia a akcie organizované obcou. Zabezpečuje prevádzkovanie a chod miestneho kultúrneho strediska, miestnej knižnice a internetovej miestnosti, pripravuje a vedie dokumentáciu na prenájom priestorov sály v miestnom kultúrnom stredisku ( tanečné zábavy, diskotéky, výstavy, schôdze a pod.), pripravuje a spracováva plány kultúrneho rozvoja v obci na ďalšie obdobia, zabezpečuje realizáciu prijatých plánov a programov na úseku kultúry, spolupracuje so školami, školskými zariadeniami, spoločenskými organizáciami a záujmovými združeniami s cieľom rozvoja kultúry v obci, zabezpečuje prevádzku internetovej miestnosti.

XI. Správa a údržba obecného majetku.

Zabezpečuje správu a údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, zabezpečuje upratovanie priestorov obecného úradu, kina, miestneho kultúrneho strediska internetovej miestnosti a miestnej knižnice, organizuje a zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev, autobusových zastávok, chodníkov a miestnych komunikácii, parkov a pod., organizuje zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, spolupracuje s ostatnými organizačnými zložkami obecného úradu pri inventarizácii majetku obce, zabezpečuje chod a prevádzku kolkárne, pravidelne sleduje stav odberu elektrickej energie, plynu a vody v budovách a zariadeniach patriacich obci.

XII. Spoločné ustanovenia

1. Každá organizačná zložka obecného úradu je povinná pri plnení úloh dodržiavať všeobecne záväzné právne normy, vnútorné smernice, poriadky a nariadenia a vybaviť žiadosti, sťažnosti a úlohy bezodkladne, najneskôr však v lehote stanovenej zákonom.

2. Ak si vyžaduje postupnosť vybavenia žiadosti, sťažnosti alebo úlohy prerokovanie v obecnom zastupiteľstve je každá organizačná zložka obecného úradu povinná spracovať podkladové materiály, dôvodovú správu s návrhom na riešenie a kompletný spis predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva. O postupe vybavovania písomne informuje žiadateľa, sťažovateľa.

XIII. Záverečné ustanovenia.

1. Tento organizačný poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Strede nad Bodrogom dňa 8.10.2007, uznesením číslo 69/2007.

2. Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia.

3. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2008 zo dňa 25.1.2008 doplnený o funkciu prednostu obecného úradu s funkčnými povinnosťami.

Zoltán Mento
starosta obce

Príloha k organizačnému poriadku obce Streda nad Bodrogom

Personálne obsadenie Obecného úradu v Strede nad Bodrogom.

1. Starosta obce
- Zoltán Mento

2. Sekretariát starostu, podateľňa a výpravňa písomností, evidencia obyvateľstva
- Bc. Beáta Világiová

3. Spoločná úradovňa - stavebný úrad, životné prostredie, požiarna ochrana, civilná ochrana obyvateľstva
- Bc. Eva Makóová

4. Matrika, poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu
- Alžbeta Tokárová

5. Referát evidencie a výberu daní za pozemky a nehnuteľnosti, sociálnych vecí a pokladňa
- Ing. Katarína Nagyová
- Angéla Kázmérová

6. Referát ekonomických činností ? účtovníctvo, evidencia majetku obce, personalistika a mzdy, školy
- Csilla Kissová
- Mgr. Zuzana Szalontaiová

7. Miestne kultúrne stredisko, miestna knižnica, internetová miestnosť
- Bc. Lucia Belászová

8. Správa a údržba obecného majetku
- Tibor Krajník

- Ildikó Káplárová

- Monika Kiššová

- Ján Grácer

Oznamy miestneho rozhlasu:

Fotogaléria:

Novinky:

Naptár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: