• AKTUALITY
 • OBEC
 • FIRMY A ORGANIZÁCIE
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správuvlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór 

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d Z.z. 369/1990 
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom obvyklým
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v OZ
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti,ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada OZ
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach OZ a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentv v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d Z.z. 369/1990.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprípustniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Hlavný kontrolór obce: Nóra Michová

Oznamy miestneho rozhlasu:

Fotogaléria:

Novinky:

Naptár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: